86

کس کش بودن هیچوت راه حل نبوده و نخواهد بود. اما دیوث بودن در بعضی مواقع امکان دارد راه حل باشد.

همین.

Advertisements