قوام السلطنه و بيسكوييت كرمدار

هر آدمي استعدادهايي را دارد كه هروقت شرايطش محيا شد آنرا بروز ميدهد، در ذاتش وجود دارد و از بدو تولد دائم با اوست تا اينكه شراطش به وجود مي آيد و آن را انجام ميدهد. مثلن بعضي ها كسكش هستن مانند پهنا كه با اين حركت آخرش كه زد يك شيوه نويني در قرمساقي را ابداع كرد كه ميتواند الگويي براي كس كش هاي كهكشان باشد.
پهنا : يه زني هست بهش زنگ زدم و پي وي دادم و حرف زديم الان شوهرش فهميده شكايت كرده به نظرت ميتونه از اسكرين شاتاي گوشي زنه تو دادگاه به عنوان مدرك استفاده كنه؟
محسن چشمهايش كمي چرخيد كه يك بيسكوييت گرد كرم دار را برداشت با انگشت اشاره اش هل داد ته حلقومش، به طوري كه انگشتش تا ته دهانش رفت ، بيسكوييت را گذاشت برگشت . فهميدم محسن همان فكري را ميكند كه من ميكنم. اين حركتش من را ياد قوام السلطنه و شاه انداخت.
هردوتايمان ميدانستيم آن شخصي كه پهنا دو سال بود به ما ميگفت يك دختر ٢٤ ساله پاكدامن است در واقع يك زن ٣٤ ساله متاهل با يك دختر ٥ ساله است كه قصد طلاق دارد. و از همه مهمتر قرار است با پهنا ازدواج كند.

Advertisements