تنگ

دلم برايش تنگ شده ،براي آهنگ هايش،براي رقصش در ماشين،گرفتن دستش موقع رانندگي ،براي درددل كردنهايش،خنده و گريه هايش جيغ كشيدن هايش،بغل گرمش،شب هايي كه با هم تا صبح بيدار ميمانديم،بوي لاكش،بوي ادكلنش،سادگي اش،زندگي كردنش و تلاش كردنم براي داشتنش و تلاش كردنش براي داشتنم!شايد آنموقع كه رفتي بايد زندگي تمام ميشد درست مانند شروع شدنش كه با تو شروع شد.شايد باورت نشود ولي هيچ خاطره اي از زندگي قبل از تو را يادم نيست.بعد از تو ديگر با كسي نخوابيدم و مشروب نخوردم، ترياك هم ديگر مثل سابق خوش نمي آمد و دور شدم ازش درست مانند دور شدنت از من.انگار همين ديروز بود آخرين بار كه ديدمت مترو صادقيه خلوت روز عيد.هردو به سمت هم خيز برداشتيم و يك دل سير همديگر را محكم بغل كرديم .لباس سفيدت كه شلوار و روسري را باهم ست كرده بودي هنوز از يادم نرفته.بعد از بيرحم شدن شيراز با من،در نبودت تهران هم كثيفتر و خشن تر شد انگار از ترس تو بود كه آنقدر مهربان خودش را نشان ميداد.بعد از رفتنت من همه جزيره هاي خليج فارس را گشتم تا خودم را پيدا كنم ولي نشد.وقتي نميشود يعني نميشود.
اولين سكس مان در ماشين ساعت ٢ شب آن شب تابستاني هنوز يادم نرفته ،وقتي بردمت تا دم در خانه ات ولي تو دست هايم را گرفتي و لبهايم را گرفتي نتوانستيم جلوي خودمان را بگيريم من به يك كوچه خلوت پشت يك درخت رفتم و ماشين را نگه داشتم با چه شور و عشقي به هم پيچيديم ! تا ساعت ٥ صبح خيس عرق شده بوديم ولي باز هم هردوتايمان سير نشده بوديم و من ارضا نميشدم تو هم بعد از يكي دو بار ارضا شدن خسته شدي و تمام كرديم . تا خانه دستم لاي پاهايت بود و گرمي اش را هنوز هم ميتوانم حس كنم. تنها تو بودي كه عقيده ات در عشق با من يكي بود فقط تو بودي كه ميدانستي كه عشق ،سكس است نه چيز ديگر

Advertisements